Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số yếu tố cơ bản của xung đột văn hóa

Nguyễn Chí Hiếu

Tóm tắt


Xung đột văn hóa đang ngày càng gia tăng và chiếm số lượng lớn trong các xung đột. Xung đột văn hóa có thể xuất hiện trong từng quốc gia, giữa các quốc gia hay xuyên quốc gia. Trong xung đột văn hóa có nhiều yếu tố tham gia, nhưng đóng vai trò quan trọng và rõ ràng nhất là tôn giáo, ngôn ngữ và bản sắc lịch sử. Các yếu tố văn hóa không phải là yếu tố duy nhất gây ra xung đột văn hóa, mà có thể do nguyên nhân chính trị hay kinh tế. Các xung đột văn hóa có thể kết hợp với yếu tố ngoài văn hóa, làm gia tăng mức độ xung đột. Do vậy, quan tâm thỏa đáng tới phương diện gây xung đột văn hóa và vai trò của các nhân tố gây xung đột văn hóa để từ đó tăng cường đối thoại, khoan dung, kiềm chế xung đột là việc làm cấp bách