Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - giá trị lịch sử và hiện thực

Nguyễn Bá Dương

Tóm tắt


Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đã tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc, tô đậm trong tâm trí nhân loại tiến bộ về Hà Nội - Việt Nam tâm điểm của niềm tin, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lương tri, nhân phẩm của con người yêu chuộng hòa bình, tự do, độc lập. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường hàng không của đế quốc Mỹ đã thể hiện trên thực tế sức sống mãnh liệt của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng, về xây dựng tổ chức lực lượng bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới; bài học về phát huy sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân, phòng không nhân dân trong cuộc đối mặt với chiến tranh công nghệ cao, vũ khí hiện đại...