Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chủ động tổ chức phòng không nhân dân - bài học lớn của Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972

Trịnh Thị Hồng Hạnh

Tóm tắt


Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 một lần nữa chứng minh sự đúng đắn của đường lối chiên tranh nhân dân của Đảng ta, trong đó có bài học về chủ động tổ chức công tác phòng không nhân dân, một bài học vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.