Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp ở một số nước và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Trần Văn Thạch

Tóm tắt


Vấn đề nhà ở là một trong những nội dung quan trọng nhất của chính sách an sinh xã hội và luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp là vấn đề cực kỳ khó khăn phức tạp. Các quốc gia trên thế giới để giải quyết tốt vấn đề này cũng phải trải qua quá trình tìm tòi phương thức, học hỏi, đúc kết kinh nghiệm.