Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới công tác lý luận của Đảng

Tạ Ngọc Tấn

Tóm tắt


Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tới. Để tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, cần những đổi mới toàn diện cả ở tầm phương hướng chỉ đạo và những biện pháp cụ thể: đổi mới tư duy về công tác lý luận; tạo lập môi trường dân chủ cho công tác nghiên cứu lý luận; các nghiên cứu lý luận vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; coi trọng tổng kết thực tiễn trong nghiên cứu lý luận; xây dựng cơ chế đánh giá; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nghiên cứu lý luận.