Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Nguyễn Tùng Lâm

Tóm tắt


Văn hóa Đảng là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần của Đảng tạo nên bản chất và sức mạnh của Đảng. Văn hóa Đảng được kết tinh trong bản chất, mục tiêu, trí tuệ của Đảng, trong đạo đức cách mạng cao cả của Đảng; trong phong cách lãnh đạo, nguyên tắc tổ chức, ý thức kỷ luật của cán bộ đảng viên. Giữ gìn và phát huy văn hóa Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần phải kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nền tảng tư tưởng của Đảng; không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, phong cách lãnh đạo khoa học, thực tiễn; đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống...