Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng

Phạm Xuân Nam

Tóm tắt


Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng luôn được xem như hai trong số ba trụ cột của sự phát triển nhanh và bền vững. Trong tiến trình đổi mới, Đảng ta đã kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, do vậy đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Để thực hiện tốt hơn cần: đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; trong đầu tư cần cân đối mức đầu tư cho các vùng miền, các ngành; kết hợp hài hòa giữa việc phân phối lại thông qua điều tiết hợp lý thu nhập trong các tầng lớp dân cư với việc xây dựng và kiện toàn hệ thống an sinh xã hội nhiều tầng nấc; đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những hiện tượng làm giàu phi pháp.