Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động lãnh đạo và quản lý của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta

Nguyễn Hữu Đổng, Phạm Thế Lực

Tóm tắt


Với tư cách thực hiện chức năng quản lý nhà nước, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước bao giờ cũng được trao những thẩm quyền nhất định để thực thi công việc. Để thực hiện chức năng lãnh đạo của mình, người đứng đầu cần thực hiện được các yêu cầu: biết định hướng đúng đắn các chủ trương, mục tiêu phát triển của tổ chức, đơn vị, địa phương; biết cổ vũ, động viên, chia sẻ, khích lệ nhân dân, cán bộ công chức thực hiện mục tiêu, định hướng đã đề ra; luôn gần gũi với nhân dân, gắn bó với cán bộ, công chức trong tổ chức, đơn vị.