Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khủng hoảng kinh tế thế giới và các thách thức đối với việc giảm nghèo ở Việt Nam

Lê Chi Mai

Tóm tắt


Tác giả nêu bật những thành tựu đạt được trong thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo trong thời kỳ đổi mới: thu nhập bình quân đầu người tăng, tăng trưởng kinh tế trên diện rộng. Tuy nhiên kết quả giảm nghèo chưa bền vững, có nhiều thách thức đang đặt ra đối với quá trình giảm nghèo. Để vượt qua thách thức, trước hết cần có tư duy mới về chính sách xóa đói giảm nghèo, đó là đặt vấn đề đói nghèo trong chiến lược chuyển sang mô hình phát triển bền vững, được thực hiện từ ba hướng: tăng trưởng kinh tế bền vững; tiến bộ xã hội; bảo vệ môi trường.