Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao sức sáng tạo của doanh nghiệp đáp ứng phát triển bền vững

Lê Thế Cương, Hứa Thanh Bình

Tóm tắt


Trong nền kinh tế tri thức, sức sáng tạo quyết định sức mạnh toàn diện và khả năng cạnh tranh của một quốc gia. Sức sáng tạo độc lập của Việt Nam còn yếu kém, thiếu công nghệ cốt lõi và quyền sở hữu trí tuệ độc lập, điều đó đã hạn chế phát triển kinh tế. Phát huy vai trò tư duy sáng tạo là cốt lõi của chiến lược phát triển, là chìa khóa để cải thiện toàn diện sức mạnh quốc gia nhằm thực hiện đổi mới độc lập, tự chủ. Để nâng cao vai trò sức sáng tạo của doanh nghiệp trong nền kinh tế nước ta, cần nâng cao vai trò của Nhà nước, đổi mới và đẩy mạnh phát triển công nghệ, đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý của doanh nghiệp, xây dựng văn hóa sáng tạo; nâng cao phong cách lãnh đạo và năng lực nhân viên.