Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Truyền thông đại chúng với việc phát triển con người Việt Nam hiện đại

Nguyễn Huy Phòng

Tóm tắt


Truyền thông đại chúng là công cụ quan trọng trong việc tuyên truyền đường chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các tri thức khoa học về mọi lĩnh vực của đời sống đến đông đảo nhân dân. Cùng với khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, truyền thông đại chúng có vị trí, vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là diễn đàn, tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.