Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng cường vai trò của Nhà nước tạo sự liên kết ổn định, hiệu quả giữa "bốn nhà" trong phát triển nông nghiệp

Nguyễn Thị Thủy

Tóm tắt


Tác giả phân tích vai trò của Nhà nước trong mối liên kết "bốn nhà" hiện nay và trình bày một số giải pháp tăng cường sự liên kết mang tính ổn định và lâu dài giữa "bốn nhà".