Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổ chức dạy và học tốt nhất để bồi dưỡng kiến thức lý luận và thực tiễn cho dự nguồn cán bộ cao cấp

Tô Huy Rứa

Tóm tắt


Phát biểu tại lớp thứ nhất bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định vị trí, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và yêu cầu Học viện, các cơ quan hữu quan và học viên lớp học nghiêm túc bảo đảm nội dung chương trình, chú trọng đào tạo về đạo đức, phong cách; chủ động bồi dưỡng lý luận, tổng kết thực tiễn; cần thông nhất áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa học viện, ban tổ chức Trung ương và các địa phương, bộ, ngành để bảo đảm tốt nhất các điều kiện cần thiết cho lớp học.