Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những nhân tố cơ bản bảo đảm ổn định và phát triển hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

Lê Quốc Lý

Tóm tắt


Ổn định chính trị là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, có tính quyết định để sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Để tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển bền vững cần bảo đảm các nội dung: Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bảo đảm sự dân chủ tham gia của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị và của người dân trong xây dựng và thực thi chính sách; bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực trí tuệ, trong sạch vững mạnh; giữ vững đoàn kết, thống nhất, độc lập tự chủ.