Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát huy vài trò lãnh đạo của tỉnh, thành ủy đối với phát triển khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay

Dương Trung Ý

Tóm tắt


Hội nghị Trung ương 6 khóa XI đã ra nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã chỉ rõ nguyên nhân đầu tiên của những hạn chế, yếu kém của KHCN nước ta là do nhiều cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ phát triển KHCN.