Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lê Văn Cường

Tóm tắt


Tác giả nêu một số giải pháp nhắm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, bao gồm: Củng cố mối quan hệ giữa người đứng đầu cấp ủy với tập thể cấp ủy trong kiểm tra, giám sát; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng quy chế quy định cụ thể về trách nhiệm (cá trách nhiệm chính trị và pháp lý) của người đứng đầu và từng cấp ủy viên; phát huy vai trò tự giác, tự rèn luyện; tăng cường giáo dục; thực hiện cơ chế kiểm tra gioám sát chặt chẽ.