Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Nguyễn Huy Hiệu

Tóm tắt


Sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc; là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp là thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam; là sự thể hiện thái độ công khai tuyên bố tính đảng, tính giai cấp trong  Hiến pháp, sự cam kết Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.