Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phương thức cơ bản bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời bình hiện nay

Nguyễn Khắc Luyện

Tóm tắt


Tác giả nêu những nội dung cơ bản để thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ Tổ quốc ngay từ thời bình, bao gồm: xây dựng đất nước vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng tự phòng ngừa, bảo vệ, chủ động đấu tranh với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.