Chi tiết về Tác giả

Đình Phong, Bùi

  • S. 11 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Những vấn đề đặt ra đối với văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế
    Tóm tắt
  • S. 2 (2013) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại
    Hồ Chí Minh - nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam
    Tóm tắt