Chi tiết về Tác giả

Xuân Đức, Bùi

  • S. 5 (2013) - Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
    Góp ý hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương
    Tóm tắt