Chi tiết về Tác giả

Đình Chiến, Nguyễn

  • S. 11 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Đấu tranh chống biến động chính trị,“cách mạng sắc màu” trong tình hình mới
    Tóm tắt