Chi tiết về Tác giả

Phú Lợi, Nguyễn

  • S. 6 (2013) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại
    C.Mác và Ph.Ăngghen bàn về cơ sở tồn tại và biến đổi của tôn giáo
    Toàn văn  PDF