Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN DI TIÊU CỰC VỀ PHẠM TRÙ SỐ TRONG DANH TỪ TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH

Phan Thị Ngọc Lệ

Tóm tắt


Bài viết trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của chúng tôi về sự chuyển di tiêu cực trong cách biểu đạt ý nghĩa số của danh từ từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chúng tôi thu thập 146 luận văn viết bằng tiếng Anh của học viên Việt Nam. Trước tiên, chúng tôi tiến hành đối chiếu để xác định được những điểm khác biệt về ý nghĩa số của danh từ trong hai hệ thống ngôn ngữ. Dựa trên những điểm khác biệt đấy, nghiên cứu tập trung khảo sát, phân tích những ảnh hưởng tiêu cực tới cách biểu đạt ý nghĩa số của danh từ tiếng
Anh. Kết quả cho thấy học viên có khuynh hướng cá thể hóa danh từ khi biểu đạt ý nghĩa số trong tiếng Anh do những ảnh hưởng tiêu cực từ tiếng Việt. Chúng tôi hi vọng nghiên cứu này có thể giúp cho học viên Việt Nam nhận ra được những khác biệt về phạm trù số trong danh từ giữa tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ đích, từ đó giảm thiểu được những trở ngại gây ra từ tiếng mẹ đẻ trong quá trình học tiếng Anh.

Toàn văn: PDF