Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG CHIẾN LƯỢC XIN LỖI BẰNG TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI MĨ VÀ NGƯỜI VIỆT

Nguyễn Thùy Trang

Tóm tắt


Nghiên cứu này tìm hiểu chiến lược xin lỗi bằng tiếng Anh của 20 đối tượng khảo sát (ĐTKS) Việt và 20 ĐTKS Mĩ. Các ĐTKS Việt có kinh nghiệm làm việc với người Mĩ tại Việt Nam, và các ĐTKS Mĩ đang làm việc tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập qua phiếu câu hỏi diễn ngôn gồm ba tình huống đã chỉ ra một số tương đồng và khác biệt chủ yếu trong việc lựa chọn và sử dụng các chiến lược xin lỗi (CLXL) của hai nhóm dựa trên danh mục CLXL trong nghiên cứu của Cohen và Olshtain (1993) và Trosborg (1995). Kết quả nghiên cứu hỗ trợ lập luận của các nghiên cứu giao văn hóa trước đây của
Olshtain (1989) và Elli (1994) rằng việc sử dụng các CLXL ở các nền văn hóa khác nhau có xu hướng tương đồng về mặt ngôn ngữ bất kể khác biệt về bối cảnh và mức độ nghiêm trọng. Điểm khác biệt cơ bản là trong khi người Việt thiên về chiến lược bày tỏ quan tâm đến đồng nghiệp khi xin lỗi thì phần lớn ĐTKS Mĩ ưu tiên giải quyết lỗi theo chiến lược đề nghị đền bù, thông qua đó đặc trưng của một nền văn hóa Việt trọng tình cảm và tính tập thể cao cũng như một nền văn hóa Mĩ thiên về lý trí và trọng cá nhân được phản ánh rõ nét. Kết quả cũng cho thấy việc tiếp xúc liên văn hóa với đồng nghiệp không ảnh hưởng đến các CLXL mà nhóm người Việt và người Mĩ sử dụng trong nghiên cứu này.

Toàn văn: PDF