Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KIẾN TẠO “IDENTITY” QUA HÀI HƯỚC NGÔN TỪ

Nguyễn Hòa

Tóm tắt


Bài viết trình bày nghiên cứu vai trò của tính hài hước trong ngôn ngữ trong việc kiến tạo và hiểu hình ảnh nhân vật (identity) trong một hoàn cảnh xã hội chính trị nhất định từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán trên nền tảng của lí luận kiến tạo xã hội (social constructionism). Tác giả không sử dụng phương thức phân tích ngôn ngữ truyền thống như Fairclough đề nghị, mà đã kết hợp phương pháp của CDA với dụng học của Grice trong quá trình phân tích để chỉ ra các chiến lược diễn ngôn được người nói vận dụng.

Toàn văn: PDF