Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIÊC XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THUẬT NGỮ Y HỌC PHÁP - VIỆT TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH Y TẠI VIỆT NAM

Trần Thị Hà Giang

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích: (1) tìm hiểu thực trạng việc sử dụng thuật ngữ Y học Pháp-Việt tại Việt Nam, (2) phân tích tính cấp thiết của việc xây dựng một hệ thống thuật ngữ Y học Pháp-Việt trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam. Để tiến hành nghiên cứu này, hai công cụ nghiên cứu đã được áp dụng là (1) phỏng vấn các nhóm liên quan và (2) bài dịch thuật ngữ Y học Pháp-Việt của chính nhóm được phỏng vấn. Kết quả chỉ ra rằng việc sử dụng thuật ngữ Y học Pháp-Việt là khá phổ biến, đặc biệt là trong hoạt động giảng dạy và chuyển giao công nghệ, và việc xây dựng một hệ thống thuật ngữ Y học Pháp-Việt rất cần thiết cho việc nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy, thực hành và chuyển giao công nghệ.

Toàn văn: PDF