Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH HỌC TẬP KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN ĐÀO TẠO NGHỀ SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thắng

Tóm tắt


Trên cơ sở khái quát một số vấn đề cơ bản về học tập khám phá, nghiên cứu tập trung phác họa hiệu quả học tập mà sinh viên đạt được qua mô hình học tập khám phá và qua các phương pháp học tập truyền thống môn Giáo dục học - một môn đào tạo nghề sư phạm ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Với các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó có 02 phương pháp chính là thực nghiệm sư phạm và điều tra bằng phiếu hoi, nghiên cứu đã cho thấy học tập khám phá hiệu quả hơn và vượt trội hơn các phương pháp, mô hình học tập truyền thống khác trong giảng dạy các môn đào tạo nghề sư phạm, thể hiện ở: hứng thú học tập môn học; khả năng độc lập và lưu giữ kiến thức của người học; tính tự tin và tự chủ trong học tập của người học; kiến thức môn học, các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng hành động của người học; môi Trường học tập tích cực của người học; cũng như thời gian đầu tư cho học tập môn học và sự đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng điểm số. Từ kết quả nghiên cứu này, giảng viên được khuyến nghị nên vận dụng mô hình học tập khám phá thường xuyên trong dạy học các môn nghiệp vụ sư phạm nói riêng, các môn học nói chung ở bậc đại học.  

Toàn văn: PDF