Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH TRONG LỚP HỌC

Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Trần Thị Thanh Nga

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá nhận thức của giáo viên về việc đánh giá kĩ năng nói tiếng Anh trong lớp học ở các khía cạnh sau: hiểu biết chung của giáo viên về đánh giá kĩ năng nói, nhận thức của giáo viên về một số hoạt động được sử dụng và về các công việc của họ liên quan đến đánh giá kĩ năng nói tiếng Anh trong lớp học ở một số trường THPT tại Quảng Trị. Dữ liệu được thu thập từ 42 phiếu điều tra và 5 cuộc phỏng vấn với các giáo viên tiếng Anh tại nhiều trường THPT khác nhau tại Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhận thức của giáo viên về việc đánh giá kĩ năng nói tiếng Anh trong lớp học nhìn chung khá phù hợp; tuy nhiên, giáo viên vẫn còn thiếu kiến thức về việc sử dụng bộ tài liệu học tập (portfolios) như là một hoạt động có thể dùng để đánh giá kỹ năng nói và các thầy cô cũng cần có thêm hướng dẫn để áp dụng hình thức học sinh tự đánh giá kĩ năng nói của bản thân.

Toàn văn: PDF