Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định lượng đạm và kali bón thích hợp cho lúa Xi23 trong vụ xuân tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Lan

Tóm tắt


Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định lượng phân đạm (N) và kali (K2O) bón phối hợp đạt năng suất cao nhất với lúa thuần Xi23, trên đất 2 vụ lúa tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong vụ xuân 2008. Thí nghiệm được sắp xếp theo kiểu chia ô lớn - ô nhỏ (Split - Plot), với 3 lần nhắc lại, diện tích ô nhỏ là 10 m2. Trong điều kiện đất phù sa ven biển miền Trung (Thạch Hà, Hà Tĩnh), chua nghèo chất hữu cơ và các dinh dưỡng khác, bón phối hợp N và K2O ở các mức khác nhau đã làm thay đổi thời gian sinh trưởng của lúa Xi23, cho số bông/m2 và năng suất thực thu tăng có ý nghĩa ở độ tin cậy P= 95%. Bón (120 kg N + 80 ¸ 100 kg K2O)/ha trên nền (10 tấn phân chuồng + 70 kg P2O5 + 400 kg vôi bột)/ha cho năng suất thực thu cao nhất

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)