Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp canh tác thích hợp cây cải dầu ở vùng cao Việt Nam

Nguyễn Thị Liên Hoa

Tóm tắt


Nhu cầu dầu thực vật hàng năm không ngừng tăng lên. Bên cạnh  các cây có dầu ngắn ngày truyền thống như lạc, vừng...  thì cần thiết phát triển cây có dầu mới khác như cải dầu (Brassica napus L.)  Sau 2 năm nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy khí hậu ở cao nguyên của Việt Nam thích hợp để trồng cải dầu trong vụ thu đông. Ở Lâm Đồng, tuyển chọn được các giống 07821-1RA, HSR-104 và HSR-802 có năng suất hạt bình quân cao (2550 - 2900 kg/ha) và năng suất dầu cao (1060 - 1190 kg/ha) với thời gian sinh trưởng 90 - 122 ngày. Ở Sơn La, chúng tôi tuyển chọn được giống Hyola 61 và 07821-1RA có năng suất hạt 1690 - 1930 kg/ha và năng suất dầu 710 - 820 kg/ha và thời gian sinh trưởng 122 ngày. Tại Lâm Đồng, mật độ trồng thích hợp là 50 cây/m2 và thời điểm thu họach thích hợp để có năng suất hạt cao, hạt có chất lượng, hàm lượng dầu và năng suất dầu cao khi cây có 70% quả chuyển vàng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)