Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn giống ngô tẻ địa phương dựa trên các đặc điểm hình thái

Vũ Văn Liết

Tóm tắt


Để phục vụ bảo tồn và sử dụng nguồn gen ngô địa phương,  53 mẫu giống ngô tẻ địa phương được thu thập ở 8 tỉnh miền núi phía Bắc, Việt Nam. Số liệu phân tích cho thấy, các giống ngô địa phương thu thập đa dạng về thời gian sinh trưởng, hầu hết các mẫu giống thuộc nhóm chín trung bình từ 101 đến 115 ngày. Phân loại theo hệ thống phân loại thực vật cho thấy hầu hết các mẫu giống (28 mẫu) thuộc loài phụ bán răng ngựa (Zea mays var semi. indentata) và ngô đá (Zea mays var. indurata) với 21 mẫu giống. Dựa trên 14 tính trạng hình thái và đặc điểm nông sinh học để phân nhóm cho thấy 53 mẫu giống ngô thu thập rất đa dạng di truyền. Nếu hệ số đồng hình d = 0,218 các mẫu giống có thể chia thành 6 nhóm cách biệt di truyền. Đây là cơ sở khoa học ban đầu cho thu thập, bảo tồn và khai thác nguồn gen ngô địa phương, phục vụ chương trình nghiên cứu, phát triển nguồn vật liệu (dòng thuần) và tạo giống ngô ở Việt Nam

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)