Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống một số cây thuốc tắm bằng phương pháp giâm cành tại Sapa - Lào Cai

Ninh Thị Phíp

Tóm tắt


Những năm gần đây, cây thuốc tắm của người Dao đỏ ở Sapa (Lào Cai) được sử dụng để phòng và chữa bệnh trở nên khan hiếm. Mục đích của nghiên cứu nhằm góp phần phát triển bền vững loài cây này. Bốn loài cây thuốc tắm: Kèng pi đẻng (Luculia pinceana Hook.f); Mà gầy khăng (Derris sp.); Dàng nải (Holboellia grandiflora Boiss.& Reut) và Tùng dìe (Sambucus javanica Reinw. Ex Blume) được thử nghiệm giâm cành với các thí nghiệm: (i) giá thể (giá thể cát - đối chứng: 50% cát và 50% trấu hun; CT3: 50% cát và 50% đất vườn); (ii) vị trí hom giâm: ngọn; giữa và gốc. (iii) chiều dài cành giâm: 10 cm, 15 cm, 20 cm; (iv) thời vụ giâm: 20/07, 05/08 và 20/08/2008; (v) chế độ chiếu sáng: 100% ánh sáng tự nhiên và dùng lưới đen; (vi) thời gian ra ngôi 30 ngày, 40 ngày và 50 ngày sau giâm. Kết quả cho thấy, sử dụng cành bánh tẻ có chiều dài 15 cm, giâm trên giá thể 50% cát và 50% trấu hun trong thời vụ 20/7 dưới ánh sáng tự nhiên là tốt nhất để giâm cành cho 4 loài cây thuốc tắm trong thí nghiệm. Thời gian ra ngôi phù hợp nhất đối với cây Tùng dìe, Mà gầy khăng và Kèng pi đẻng là 30 ngày sau giâm, riêng đối với cây Dàng nải thời gian ra ngôi phù hợp là 50 ngày sau giâm

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)