Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá độ thuần 10 giống tằm (Bombyx mory L.) bằng chỉ thị RAPD

Đinh Thị Phòng

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, mười giống tằm (mỗi giống 10 cá thể: 5 đực và 5 cái) đã được phân tích độ thuần bằng 10 chỉ thị RAPD. Độ thuần của giống tằm thể hiện thông qua tính đồng hình và số lượng của các phân đoạn ADN nhân bản. Kết quả nhận được cho thấy tỉ lệ phần trăm phân đoạn ADN đồng hình nằm trong  phạm vi từ 68,83% (giống GQ11) đến 91,66% (giống GQ13). Tổng số phân đoạn ADN nhân bản được của 10 giống tằm là 333. Số phân đoạn ADN nhân bản của 10 giống tằm khi phân tích với 10 chỉ thị RAPD dao động từ 20 (OPN05) đối với giống GQ14  đến 51 (OPP19) đối với giống GQ15. Số lượng các phân đoạn ADN nhân bản với mỗi mồi xê dịch từ 1 đến 11 phân đoạn. Kích thước phân đoạn DNA nhân bản nằm trong khoảng từ 200 bp đến 1800 bp. Trong số 10 giống tằm nguyên nghiên cứu, thì giống GQ11 có hệ số tương đồng di truyền đạt giá trị thấp nhất dao động từ 0,629 đến 1,000, giống GQ13 có hệ số tương đồng di truyền đạt cao nhất dao động từ 0,864 đến 1,000.  Độ thuần của 10 giống tằm được sắp xếp thứ tự như sau: GQ13  >  GQ14  > L2 > GQ23  >  GQ16  > A18  >  GQ17  >  GQ15  >  GQ12  >  GQ11.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)