Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả khảo nghiệm một số giống lúa tại huyện Đà bắc, tỉnh Hoà Bình

Nguyễn Đình Thi

Tóm tắt


Đà Bắc là địa phương có địa hình cao nhất của tỉnh Hoà Bình. Canh tác truyền thống của người dân huyện Đà Bắc là nguyên nhân dẫn tới thoái hoá các giống lúa, do đó năng suất lúa bị giảm sút, ảnh hưởng đến an ninh lương thực của người dân địa phương. Để xác định được các giống lúa có năng suất cao, ổn định cho địa phương, 5 giống lúa thuần (ĐB5, ĐB6, HT1, ĐV108 và Khang Dân là đối chứng) và 5 giống lúa lai (VL-20, TH3-3, TH3-4, VL-24 và Bồi Tạp Sơn Thanh là đối chứng) đã được khảo nghiệm trong điều kiện vụ xuân và vụ xuân năm 2005 - 2006 và vụ mùa năm 2005 tại xã Mường Chiềng và Tu Lý. Kết quả khảo nghiệm chỉ ra rằng tất cả các giống lúa trong nghiên cứu đều có tính ổn định năng suất cao tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)