Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình áp dụng các biện pháp vệ sinh thú y đảm bảo an toàn sinh học tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm

Ngô Thị Thuỳ

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành tại 45 cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm nhằm điều tra tình hình áp dụng một số chỉ tiêu vệ sinh thú y đảm bảo an toàn sinh học. Kết quả cho thấy, về cơ sở hạ tầng trong tổng số 45 hộ chỉ có 5 hộ có thiết kế chuồng trại phù hợp với tiêu chuẩn ngành.  Số hộ chăn nuôi được đánh giá ở mức độ trung bình và kém lần lượt là 14 và 17 hộ.  Tuy nhiên,  số hộ chấp hành tốt quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với thức ăn chăn nuôi là khá cao. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, chỉ có 7 hộ áp dụng tốt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, số còn lại  ở mức độ trung bình và kém. Hầu hết các hộ chăn nuôi đều sử dụng nước trực tiếp từ nước ao, hồ (26,67%) hoặc nước giếng khoan không qua xử lý (60,00%). Phần lớn hộ chăn nuôi chưa quan tâm đến việc cải thiện không khí chuồng nuôi, do đó mà nồng độ khí NH3 và khí H2S đều cao hơn so với mức cho phép (P<0,001). Mặc dù đã chăn nuôi mang tính chất bán công nghiệp nhưng tỷ lệ các trại có điều kiện vệ sinh phòng bệnh ở mức trung bình và kém còn cao

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)