Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm, tính chất đất tỉnh Hải Dương và hướng sử dụng đất thích hợp

Nguyễn Đình Bộ

Tóm tắt


Nghiên cứu về những đặc điểm tính chất và phân loại đất được thực hiện theo phương pháp phân loại của FAO- UNESCO  để xác định khả năng sử dụng bền vững cho đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương. Những kết quả nghiên cứu đã chỉ ra cho thấy: Vùng đồng bằng ở Hải Dương có 4 nhóm đất chính: Đất mặn; Đất phèn; Đất phù sa và Đất xám với tổng cộng  9 đơn vị phụ. Trong các nhóm đất trên nhóm phù sa chiếm diện tích lớn nhất (khoảng 80% diện tích điều tra), đất phù sa thích hợp cho nhiều loại cây trồng nông nghiệp như lúa, màu, các loại cây ăn quả và cây công nghiệp ngắn ngày với những điều kiện thuận lợi về địa hình bằng phẳng, có điều kiện tưới tiêu tốt và độ phì cao. Hai nhóm đất khác là đất mặn và đất phèn (chiếm khoảng 7% diện tích điều tra) những loại đất này chủ yếu thích hợp cho trồng lúa và nuôi trồng thủy sản nước lợ. Trong vùng đồi chỉ có nhóm đất xám- Acrisols (chiếm 13% diện tích đất điều tra) nhóm đất này có tiềm năng cho phát triển cây ăn quả và trồng rừng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)