Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ VOIP tại Tr¬ường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Văn Định

Tóm tắt


 Bài báo này nghiên cứu một số vấn đề về công nghệ truyền thông sử dụng giao thức mạng Internet (công nghệ VoIP). Trên cở sở những nghiên cứu đó, đưa ra giải pháp để xây dựng một hệ thống truyền thông ứng dụng công nghệ VoIP tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Bài báo cũng giới thiệu những kết quả bước đầu của việc ứng dụng công nghệ VoIP và khả năng xây dựng một  mạng truyền thông hợp nhất tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)