Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TẠO CỦ IN VITRO Ở CÂY HOA LAYƠN GLADIOLUS 'CARTAGO'

Nông Thị Huệ

Tóm tắt


Kỹ thuật nhân giống in vitro đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công trên nhiều đối tượng thực vật. Đối với hoa layơn, phương pháp tạo củ  in vitro  là một trong những  phương pháp nhân giống hiệu quả đã được ứng dụng để nhân nhanh nguồn giống với số  lượng lớn, đồng đều và đạt chất lượng tốt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đ ã kh ảo sát ảnh hưởng của sucrose, IBA, kiểu nuôi cấy đến sự hình thành củ  in vitro  từ chồi hoa layơn. Kết quả đã xác đ ịnh được môi trường tạo củ thích hợp cho mô nuôi cấy là MS + 70 g/l sucrose + 1 mg/l IBA. Nền môi trường đặc thích hợp cho tạo củ in vitro, cho tỷ lệ hình thành củ từ cụm chồi đạt 100%, củ có chất lượng tốt, hệ số tạo củ cao nhất so với các kiểu nuôi cấy khác (bán lỏng, lỏng, lỏng lắc), đạt 4,38 củ/mẫu. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)