Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY BẠCH CHỈ (ANGELICA DAHURICA BENTH. ET HOOK. F.) TRONG VỤ XUÂN 2009 TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

Ninh Thị Phíp

Tóm tắt


Cây bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. Et Hook. f.) là cây thuốc quan trọng trong danh mục các loài cây thuốc thiết yếu của y học cổ truyền Việt Nam. Tuy nhiên, những nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và chất lượng củ bạch chỉ còn chưa được quan tâm. Thí nghiệm được tiến hành trên 8 mật độ trồng (80; 60; 40; 27; 20; 16; 14 và 9 cây/m2) trong điều kiện vụ xuân 2009 tại Gia Lâm - Hà Nội. Mật độ trồng ít ảnh hưởng tới thời gian sinh trưởng của cây bạch chỉ, nhưng ảnh hưởng tới các chỉ  tiêu sinh trưởng như chiều cao lá, rộng lá, đường kính bẹ  lá, diện tích lá, chỉ số diện tích lá, hàm lượng diệp lục trong lá và khả năng tích lũy chất khô. Tỷ lệ cây ra hoa tỷ lệ nghịch với mật độ trồng. Năng suất thực thu cao nhất ở các mật độ trồng 27; 40; 60 cây/m2, thấp nhất là mật độ  trồng 9 cây/m2 (α = 0,05). Lợi nhuận thu được cao nhất ở mật độ  trồng 27 cây/m2 đạt 62,30 triệu đồng/ha/vụ với hiệu quả 1 đồng vốn cao nhất (1:2). Thấp nhất là mật độ trồng 80 cây/m2 chỉ đạt 28,15 triệu/ha/vụ, hiệu quả 1 đồng vốn là 1: 0,44. 

  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)