Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA TRONG VỤ XUÂN HÈ

Nguyễn Quang Thạch

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trên cây cà chua trồng bằng kỹ thuật khí canh trong vụ xuân hè với 4 điều kiện nhiệt độ dung dịch khác nhau: 15oC, 20oC, 25oC và hệ thống khí canh không được làm mát (nhiệt độ dung dịch môi trường). Kết quả cho thấy, sự sinh trưởng và năng suất của cây cà chua cao nhất ở công thức có nhiệt độ dung dịch là 20oC, tổng thời gian thu hoạch quả kéo dài hơn. Trong điều kiện này, năng suất quả  thu được đạt là 5,31 kg/m2 cao hơn hẳn năng suất của cây trồng với dung dịch giữ ở nhiệt độ môi trường chỉ có 2,77 kg/m2. Với kết quả này, có thể đề xuất kỹ  thuật trồng cà chua trái vụ bằng kỹ thuật khí canh có sử dụng dung dịch được điều chỉnh nhiệt độ ở 20oC.  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)