Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA SÁN DÂY ECHINOCOCOCUS

Nguyễn Thị Lan

Tóm tắt


Hai phân đoạn gen ty thể CO1 và ND1 của 10 mẫu sán dây Echinococcus  thu từ cừu, chó và người đã được thu nhận bằng phương pháp PCR (Polymerase chain reaction), d òng hóa, gi ải trình tự, so sánh thành phần gen và phân tích quan hệ phả hệ. Kết quả phân tích và so sánh cho thấy, các mẫu sán thu được có tỷ  lệ  tương đồng cao với chủng Eg1 loài  Echinococcus granulosus. Thành phần nucleotide của các gen thu nhận được có từ 2-4 vị  trí sai khác so với trình tự  tham khảo phổ biến. Sự sai khác này cho thấy tính đa h ình c ủa kiểu gen Eg1 tại các khu vực địa lý khác nhau, điều này có thể  là vấn đề  nên quan tâm để  có phương hướng về  phòng chống bệnh cho người và động vật nuôi. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)