Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa lợn nái F1(Yorkshire × Móng Cái) phối với đực Duroc, Landrace và đực F1(Landrace × Yorkshire) nuôi tại Bắc Giang

Họ Tên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện tại 30 nông hộ thuộc 2 huyện miền núi (Lục Nam và Lục Ngạn) tỉnh Bắc Giang từ  tháng 1/2008 đến tháng 9/2009 nhằm đánh giá năng suất sinh sản, năng suất và chất lượng thịt của một số  tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Yorkshire  × Móng Cái) (F1(Y  × MC)) phối với đực Duroc (D), Landrace (L) và đực F1(Landrace × Yorkshire) (F1(L × Y)). Kết quả cho thấy: Lợn nái F1(Y × MC) khi phối với đực giống D, L và F1×(L × Y) đều cho năng suất sinh sản tốt. Khả năng tăng khối lượng, tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ nạc của hai tổ hợp lợn lai nuôi thịt D F1(Y × MC) và L × F1(Y × MC) tốt hơn tổ hợp lai F1(L × Y) × F1(Y × MC). Chất lượng thịt xẻ của ba tổ hợp lai đều bình thường thông qua các chỉ  tiêu cảm quan. Do đó có thể nhân rộng mô hình ch ăn nuôi l ợn nái F1 phối với đực (Y × MC) giống D và L trong điều kiện chăn nuôi nông hộ ở khu vực miền núi tỉnh Bắc Giang. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)