Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá đặc tính sinh học và định tên nấm dùng trong xử lý phế thải nông nghiệp

Đinh Hồng Duyên

Tóm tắt


Việc phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật để xử lý phế thải nông nghiệp sẽ rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng của phân ủ. Bằng phương pháp đánh giá khả năng phân giải tinh bột, xenluloza, CMC, khả năng sinh trưởng ở các ngưỡng pH khác nhau, khả năng kháng kháng sinh, từ 27 chủng nấm được phân lập đã tuyển chọn được 4 chủng nấm có hoạt tính sinh học cao. Đã phân loại và đánh giá mức độ an toàn của các chủng nấm, kết quả lựa chọn ra 3 chủng nấm thuộc nhóm an toàn: N4 : Rhizopus oryzae, N18: Aspergillus oryzae và N24: Penicillium mali. Sử dụng chế phẩm vi sinh vật được sản xuất từ 3 chủng nấm trên và 2 chủng vi sinh vật của bộ môn vi sinh vật (1 chủng xạ khuẩn, 1 chủng vi khuẩn) cho thấy đã rút  ngắn thời gian ủ và làm tăng chất lượng của đống ủ: ở công thức có bổ sung chế phẩm vi sinh vật sau 40 ngày độ hoai đã đạt 80%, còn ở công thức đối chứng độ hoai chỉ đạt 40%; hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đống ủ có bố sung chế phẩm vi sinh vật (N% là 0,60%) cao hơn đống ủ đối chứng (N% là 0,40%) và cao hơn trước khi ủ. 

 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)