Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của tải lượng NH4+ đến hiệu suất xử lý amoni đối với nước ngầm tại khu vực Bồ Đề (Gia Lâm)

Lê Thị Ngọc Thụy

Tóm tắt


Phương pháp lọc sinh học ngập nước sử dụng chất mang là hạt Keramzite xử  lý amoni trong nước ngầm nhiễm amoni (10  - 15 mg/l) cho hiệu suất xử  lý cao. Trong khoảng tải lượng từ 0,27 đến 0,75 kg/m3/ngày thì hiệu suất xử lí amoni giảm khi tăng tải lượng, tuy vậy hiệu suất xử lý N-NH4+ của quá trình nitrat hoá vẫn đạt trên 96,5%. Quá trình khử nitrat hoá giảm khi tải lượng cao nhưng vẫn đạt hiệu suất trên 82%. Trong khoảng tải lượng nghiên cứu, hiệu suất toàn hệ đạt trên 96,63%. Khi tăng tải lượng, COD tăng trong quá tr ình kh ử nitrat hoá. Quá trình tái sục khí làm giảm COD đảm bảo đạt tiêu chuẩn COD cho phép. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)