Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của việc thay đổi moi trường oxy hóa khử bằng sục khí đến tiêu thụ đường ở nấm men bia Saccharomyces cerevisiae

Phạm Thu Hà

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của việc thay đổi môi trường ôxy hóa khử bằng cách sục các loại khí khác nhau (H2, He, O2 hay không sục khí) đến sự  tiêu thụ cơ chất trong quá trình lên men gián  đo ạn của nấm men bia Saccharomyces cerevisiae BRAS 291. Các thông số được theo dõi bao gồm pH, thế  ôxy hóa khử  (Eh), tiêu thụ  các loại đường (maltose, maltotriose, glucose và fructose). Việc sục khí đã thay đổi đáng kể Eh của môi trường và dẫn đến ảnh hưởng nhất định đến tiêu thụ cơ chất của nấm men, đặc biệt là tiêu thụ maltose – cơ chất chính trong quá trình lên men bia. 
  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)