Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp

Lê Vũ Quân

Tóm tắt


Kỹ  thuật thị giác máy tính liên quan đến việc nhận dạng và phân biệt đối tượng trong thực tế thông qua máy tính. Đây là một trong các l ĩnh v ực trọng yếu của trí tuệ nhân tạo, đã và đang đư ợc ứng dụng rộng khắp trong nhiều mặt của cuộc sống. Trong sản xuất nông nghiệp, kỹ  thuật thị giác được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tự động hóa, nông nghiệp chính xác. Bài viết này giới thiệu khái quát về các khái niệm cơ bản của thị giác máy tính và hệ thống cấu tạo của nó, tóm tắt tình hình ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai. 
   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)