Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp một số Benzyliden - (2, 3, 4, 6 - tetra - O - axetyl - β - D - galactopyranozyl) thiosemicarbazon thế bằng phản ứng trong lò vi sóng và chưng cất hồi lưu

Bùi Thị Thu Trang

Tóm tắt


Bằng phản ứng ngưng tụ giữa 2,3,4,6-tetra-O-axetyl-β-D-galactopyranozylthiosemicacbazit và các andehit thế  khác nhau, một số  dẫn xuất  N  -  Benzyliden  -  (2, 3, 4, 6  -  tetra  -  O  -  axetyl  -  β  -  D  -galactopyranozyl) thiosemicarbazon được tổng hợp. Điều kiện phản ứng cũng được nghiên cứu, tối ưu. Các kết quả thực nghiệm cho thấy, các hợp chất N - Benzyliden - (2, 3, 4, 6 - tetra - O - axetyl - β - D -galactopyranozyl) thiosemicarbazon có thể tạo thành theo cả hai phương pháp: đun hồi lưu trong dung môi (phương pháp 1) và phản ứng trong lò vi sóng (ph ương pháp 2). C ấu trúc phân tử của các hợp chất tổng hợp được khẳng định qua các dữ kiện phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H và 13C. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)