Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất của giống bông VN35KS

Dương Xuân Diêu

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện vụ đông xuân tại Ninh Thuận. Đối với giống bông lai VN35KS, chỉ số diện tích lá tương quan thuận và rất chặt với mật độ gieo trồng (0,91**) và tăng dần từ đầu vụ, đạt cao nhất vào giai đoạn 85 ngày sau gieo, sau đó giảm dần cho đến cuối vụ. Năng suất sinh vật học và năng suất bông hạt tương quan thuận và chặt với LAI, hệ số LAI có tương quan với năng suất sinh vật học và năng suất bông hạt trong phạm vi LAI tối đa từ 3,65 đến 5,45 (r = 0,95 -  0,97). Năng suất bông đạt cao nhất khi LAI tối đa đạt 4,13. Khi LAI tối đa vượt quá 4,13 thì năng suất có xu hướng giảm. Giai đoạn ra hoa rộ, hiệu suất quang hợp thuần của cây bông cao nhất, sau đó giảm dần cho đến cuối vụ. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)