Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến động theo mùa của rệp sáp mềm nâu ( Coccus hesperiduml.) trên cây cà phê chè và hiệu lực trừ rệp của một số loại thuốc trừ sâu

Vũ Quang Giảng

Tóm tắt


Biến động theo mùa của rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L. được quan sát từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2009 tại xã Hua La, thành phố Sơn La. Tỷ lệ cây cà phê bị rệp sáp mềm nâu gây hại thấp nhất trong tháng 1, tăng dần từ tháng 3 và đạt cao điểm trong tháng 8 sau đó giảm dần từ tháng 9 đến tháng 11. Tỷ lệ cây cà phê chè bị rệp hại có tương quan thuận với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm. Hệ số tương quan (r) giữa tỷ lệ cây cà phê bị rệp hại với nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm tương ứng 0,636; 0,84 và 0,88. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả trừ rệp sáp mềm nâu được tiến hành trên cây cà phê 3 năm tuổi. Bố trí 5 công thức, trong đó 4 công thức thuốc (Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 585EC, Supracide 40EC) và công thức đối chứng (phun nước lã). Kết quả nhận thấy cả 4 loại thuốc đều có hiệu lực trừ rệp. Tuy nhiên, thuốc Supracide 40EC có hiệu lực tốt nhất. Hiệu lực trừ rệp sáp mềm nâu của Supracide 40EC (2%) sau phun 15 ngày đạt 82,45%.  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)