Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm sinh học của tổ hợp lai giữa giống ong Apis cerana carana Đồng Văn với Apis cerana indica Hà Tây và Yên Bái

Trần Văn Toàn

Tóm tắt


Một số đặc điểm sinh học của 2 tổ hợp lai giữa giống ong nội Đồng Văn A.c.cerana với giống ong nội Hà Tây và Yên Bái A.c.indica được nghiên cứu từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2009 tại Hòa Bình và Lào Cai. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy số lượng nhộng trung bình của tổ hợp lai Đồng Văn - Yên Bái (DY) và Đồng Văn - Hà Tây (DH) đạt 655 - 677 nhộng/24h, trong khi số lượng nhộng trung bình của đối chứng Hà Tây (H) chỉ là 580 nhộng/24h. Năng suất mật của tổ hợp lai DY và DH đạt 4,59 - 5,90 kg/đàn vượt đối chứng (H) 19,84 đến 45,95%. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)